Ο ΔΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Μία ακόμη κρίση;
Το σημερινό σύστημα συσχετισμού δυνάμεων, όπως είχαμε
γράψει, δεν μπορεί πια να παράγει θετικές ιδεολογίες. Ο
φιλελεύθερος και σοσιαλδημοκρατικός καπιταλισμός της !ύσης
όσο και o κρατικός/γραφειοκρατικός καπιταλισμός των χωρών του
ανατολικού μπλοκ είχαν στηριχθεί σε μία διαλεκτική θετικών
προταγμάτων: ελευθερία κίνησης και κατανάλωσης, δυνατότητες
κοινωνικής ανέλιξης από τη μια, ίσες ευκαιρίες και δικαιοσύνη από
την άλλη.

Ο ΔΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΣ:

2003_OneRealEnemy